Försäljnings- o. leveransvillkor

Inledning

Vi marknadsför våra produkter genom återförsäljare, vilka verkar inom golv- och möbel- och inredningsbranschen. Undantagna är dock företag och organisationer med vilka vi etablerat strategiska samarbeten.

  

1. Order

Vi accepterar order via mail eller telefon. Order på avpassade mattor accepteras dock enbart skriftligt via mail.

Beställningsvaror som tas hem för kunds räkning faktureras så snart dessa anlänt vårt lager.

Varor som tillhör kund och som står förvarat i vårt lager och som inte hämtats ut efter 3 månader tillfaller Englund-Gruppen Flooring AB.

1.1 Textila mattor

1.1.1 Avpassade mattor med kant

Vi erbjuder fria mått vilket innebär att vi kan leverera mattor ur vårt sortiment med de mått som önskas, så länge dessa håller sig inom de bredd- och längdmått som våra lagervaror har. Av produktionstekniska skäl reserverar vi oss för att de angivna måtten på levererade avpassade mattor kan avvika uppåt eller nedåt med ca 2–3 cm i längd och/eller breddriktningen beroende på hur mattrullarna tillverkats hos våra producenter.

1.1.2 Heltäckande mattor (avkap)

Vi levererar det angivna längdmåttet med ett tillägg på ca 10 cm, men debiterar endast beställt antal m2. Observera att vi inte tar ansvar för att räkna ut mängden material som åtgår i varje aktuellt fall.

1.1.3 Heltäckande mattor (konfektion)

Vi levererar det angivna bredd- respektive längdmåttet med ett tillägg om ca 10 cm i vardera riktningen, men debiterar endast beställt antal m2.

1.1.4 Hur skall de beställda måtten anges?

I beställningar som kommer oss tillhanda skall breddmåttet anges före längdmåttet. En matta som skall vara 170 cm bred och 240 cm lång anges alltså med aktuell benämning t.ex. Marbella 2625 i storlek 170 x 240 cm.

1.2 Textila plattor

1.2.1 Minsta orderstorlek

Våra textila plattor säljs endast i hela förpackningar. Förpackningsstorleken varierar beroende på produkt

1.3 Trägolv

1.3.1 Minsta orderstorlek

Våra trägolv säljs endast i hela förpackningar. Förpackningsstorleken varierar beroende på produkt. Observera att för våra Reclaim Wood produkter varierar förpackningsstorleken från paket till paket beroende på vilken bredd respektive längd de aktuella brädorna har.

1.4 LVT

1.4.1 Minsta orderstorlek

Våra LVT produkter säljs endast i hela förpackningar och beroende på antalet m2 per förpackning kan levererat antal m2 överstiga beställt antal m2. Observera att det i våra förpackningar ligger olika antal m2 beroende på vilken bredd respektive längd de aktuella plankorna har.

1.5 Keramik

1.5.1 Minsta orderstorlek

Våra keramik produkter säljs endast i hela förpackningar och beroende på antalet m2 per förpackning kan levererat antal m2 överstiga beställt antal m2. Observera att det i våra förpackningar ligger olika antal m2 beroende på vilken bredd respektive längd de aktuella plattorna har.

1.6 Övriga produkter

Samtliga övriga produkter säljs endast i hela förpackningar.

1.7 Orderbekräftelse - i förkommande fall

Mottagna order bekräftas av oss efter önskemål skriftligt via mail så snart som möjligt. Det åligger mottagaren av orderbekräftelsen att utan dröjsmål kontrollera att vår orderbekräftelse på alla punkter stämmer överens med dennes beställning och i förekommande fall snarast återkoppla till oss ifall något är inkorrekt, eller tveksamt.

1.8 Ändringar i order

Eftersom måttbeställda mattor tillverkas utifrån varje specifikt önskemål om mått och kantning, har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda varken öppet köp, eller ångerrätt av order som bekräftats och satts i produktion eller som redan utlevererats.

Möjlighet till ändring av order gällande våra övriga produkter bedöms av oss från fall till fall.

2. Leverans

2.1 Leveranstid

Leveranstid anges med aktuell leveransvecka och avser leverans från lager eller fabrik. Av köparen beordrad ändring av ursprunglig order berättigar säljaren till skälig förlängning av leveranstiden. Vid eventuell leveransförsening utanför vår kontroll, påtar vi oss inga ekonomiska förpliktelser mot köparen.

Kan godsmottagaren ej ta emot godset vid avtalat leveranstillfälle, svarar köparen för de kostnader som kan uppstå i form av, extra transporter, kostnader för förvaring, försäkring, skador m.m.

2.2 Leveransvillkor

2.2.1 Leverans av textila beläggningar och avpassade mattor

Alla våra avpassade mattor, oavsett storlek och pris, levereras fraktfritt (DAP) inom Europa till våra återförsäljare i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. För leveranser till länder utanför Europa lämnas särskild offert.

2.2.2 Leverans av trägolv

Order avseende våra olika trägolv levereras fraktfritt (DAP) inom Europa till våra återförsäljare i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. Observera dock att en lägsta fraktfri gräns tillämpas.

2.2.3 Leverans av LVT

Order avseende våra olika LVT golv levereras fraktfritt (DAP) inom Europa till våra återförsäljare i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. Observera dock att en lägsta fraktfri gräns tillämpas.

2.2.4 Leverans av keramik

Order avseende våra keramik produkter levereras fraktfritt (DAP) inom Europa till våra återförsäljare i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. Observera dock att en lägsta fraktfri gräns tillämpas.

2.2.5 Leverans av övriga varor

Order avseende övriga produkter levereras fraktfritt (DAP) inom Europa till våra återförsäljare i det land där dessa har sin huvudsakliga verksamhet. Observera dock att en lägsta fraktfri gräns tillämpas.

2.3 Leveransadress

2.3.1 Leverans till företagsadress

Angiven leveransadress måste ligga i markplan, såvida inte det finns hiss i direkt anslutning i vilken godset går in. Dessutom måste mottagningsstället vara bemannat dagligen mellan 8.00–16.00. Om andra öppettider gäller måste detta anges vid beställning så att denna information kan anges av oss på fraktsedeln. Ange också namn och telefonnummer till kontaktperson på mottagningsstället.

Ifall leverans skall ske på annan våning än markplan där det saknas tillgång till hiss, måste åkeriet skicka med en extra person som bärhjälp vilket medför en extra kostnad, vilken debiteras köparen. Ifall information om bärhjälp inte delges oss kommer godset att gå in på terminal igen, vilket kommer att medföra ytterligare kostnader, vilka kommer att vidarefaktureras på köparen.

2.3.2 Leverans till privatadress (endast möjligt inom Sverige)

För leveranser Inom Sverige kan vi erbjuda leverans till en privatadress. För denna service utgår ett pristillägg. Tänk på att ange namn och telefonnummer till kontaktperson och i övrigt iaktta informationen under punkten 2.3.1 om mottagningsställets belägenhet och utrustning.

När det är dags för leverans tar det aktuella transportföretaget kontakt och bestämmer dag och ungefärlig tidpunkt för leverans. Om det sedermera skulle visa sig att det inte är någon hemma på den aktuella leveransadressen vid den överenskomna tidpunkten eller om transportföretaget av någon anledning inte lyckas etablera kontakt med mottagaren på det angivna telefonnumret, debiteras vi tillkommande kostnader vilka vi förbehåller oss rätten att vidarefakturera på köparen.

2.3.3 Krav på maskinell utrustning på den angivna leveransadressen

Vi förutsätter att det på angiven leveransadress finns adekvat utrustning för rationell avlastning av levererat material. Om så inte skulle vara fallet kommer godset att gå in på terminal, vilket kommer att medföra ytterligare kostnader, vilka kommer att vidarefaktureras på köparen.

2.4 Transportskador

Synlig skada på gods, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till chauffören. Det uppmärksammade problemet skall antecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören, varefter skadan reklameras hos transportföretaget. Detta krävs för att vi skall ha en möjlighet att kräva aktuell transportör på ersättning. Kund som underlåter att följa dessa instruktioner antas därmed, i förekommande fall, automatiskt ha godkänt leveransen och kan inte senare reklamera eventuella felaktigheter hänförliga till aktuell leverans.

2.5 Force majeure

Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av krig, införselförbud eller myndighetsbeslut eller åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra liknande omständigheter utanför säljarens kontroll, äger vi utan skadeståndsplikt, rätt antingen till erforderlig förskjutning av leveranstiden för hela eller delar av leveransen.

2.6 Aktuell lagstiftning

Alla leveranser sker i enlighet med i respektive lands gällande tillämpbara lagstiftning.

3. Priser

Om inte annat anges gäller angivna priser per m2 exkl. mervärdeskatt. Samtliga priser gäller tillsvidare från och med aktuell prislistas datum.

3.1 Kantade mattor

3.1.1 Minipris tillämpas på små kantade mattor

Eftersom alla våra kantade mattor säljs med ett m2-pris fritt levererat, är vi tvungna att tillämpa ett minipris per matta vilket motsvarar 1 m2 av aktuellt kvadratmeterpris även om den beställda mattans storlek understiger detta mått.

För enstaka små kantade mattor som vi kan leverera samtidigt med annan matta till samma leveransadress tillämpas dock ett minipris per matta motsvarande 0,5 m2 av aktuellt kvadratmeterpris, även om den beställda mattans storlek skulle understiga detta mått.

3.1.2 Pristillägg på vissa typer av kantade mattor

Rund matta Pristillägg 20 % på mattans m2-pris
Ellipsformad matta Pristillägg 20 % på mattans m2-pris

3.1.3 Hela bredden rabatt = 18 % prisavdrag

På kantade mattor som beställs i full bredd lämnas 18 % orderrabatt. Observera att de flesta av våra produkter har en maxbredd på 400 cm och att det endast är ett fåtal som har en maxbredd på 500 centimeter. Vi förbehåller oss rätten att leverera matta med breddavvikelse nedåt på ca 5 cm beroende på aktuell baksida och vald kantningsmetod.

3.2 Extra kostnader för specialarbeten

Dubbla bandkanter Pristillägg 15 % på mattans m2-pris
Bredare bandkant Pristillägg 15 % på mattans m2-pris
Fler än fyra hörn Pristillägg per extra utvändigt och invändigt hörn
Skyddsimpregnering Pristillägg per m2
Stålinlägg i kortändar Pristillägg per löpmeter
NTK-matta som skall bandas om Debitering per löpmeter, samt kostnad för justering och eventuellt tillkommande frakter.

3.3 Övriga arbeten

Pris på övriga arbeten offereras på förfrågan.

3.4 Order av heltäckande mattor

På större order av mattor för heltäckning tillämpar vi extra rabatter beroende på aktuell mängd. Observera att den beställda mängden skall vara av samma kvalitet, levereras vid ett och samma leveranstillfälle till samma leveransadress och notera att vi inte har möjlighet att kapa den beställda mängden i mindre bitar.

3.5 Valutaförändringar m.m.

Vid kraftiga valutaförändringar eller andra oförutsedda omständigheter som ligger utanför vår kontroll, förbehåller vi oss rätten till prisändring med omedelbar verkan.

4. Betalning

4.1 Betalningsvillkor

4.1.1 Förskottsbetalning

Vid order från nya kunder liksom vid stora order krävs i förekommande fall förskottsbetalning.

4.1.2 Fakturor

Faktura skall betalas så att beloppet är oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad, samt lagenlig påminnelseavgift för skriftlig påminnelse.

4.2 Försenade betalningar

I händelse av upprepade försenade betalningar, eller befarat obestånd, förbehåller vi oss rätten att be om förskottsbetalning.

4.3 Kreditprövning

Såvitt avser för bolaget nya kunder, görs en kreditprövning innan kredit kan medges. Kund, vars betalningsförmåga anses vara ej tillräcklig har möjlighet att beställa material mot förskottsbetalning.

4.4 Äganderättsförbehåll

Levererat gods förblir Englund-Gruppen Flooring:s egendom till dess att aktuell faktura/fakturor till fullo betalts.

5. Reklamationer

5.1 Fel i leverans för vilken säljaren svarar

Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket säljaren är ansvarig, skall köparen inom 6 dagar från faktiskt leveransdatum skriftligen avisera säljaren om felet. Säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val antingen reparera felet eller ersätta varan. Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet.

5.2 Ej accepterade grunder för reklamation

Vi har rent generellt en generös inställning till reklamationer. Det finns dock ett antal orsaker som vi tyvärr inte kan acceptera och dessa framgår nedan i avsnitten 5.2.1 t.o.m. 5.2.11.

5.2.1 Heltäckande matta som lagts in

Anmärkningar på levererad matta som skall läggas heltäckande, accepteras inte ifall mattan redan kapats eller lagts in.

5.2.2 Intrycksmärken

Nästan alla beläggningar uppvisar med tiden intrycksmärken från möbler, vilka ibland kan upplevas som besvärande, om man t ex möblerar om eller flyttar möblerna. Vissa märken går efter en längre tid tillbaks medan andra intrycksmärken aldrig försvinner. Om detta är en viktig punkt bör man välja en matta av hårdare och mer slät typ där möblerna inte kan ge så kraftiga intrycksmärken. Vi kan inte acceptera reklamationer på grund av kvarvarande intrycksmärken.

5.2.3. Skada på undergolv

Färgförändringar i undergolv som är att hänföra till påverkan av sol eller som kan antas ha uppstått som en reaktion mellan matta och undergolv ligger utanför vår kontroll och kan inte påtalas som grund för reklamation.

5.2.4    Kontakt med vatten

Mattor som innehåller sisal, viskos och sjögräs är känsliga för kontakt med vatten. Viskos, som är en cellulosafiber, är extra känslig mot vatten och ger i obehandlat tillstånd upphov till fula fläckar vid kontakt med vatten. Våra viskosmattor samt några av våra sisalmattor är fabriksimpregnerade, vilket innebär att de har en något förhöjd resistens mot vatten så att man har en något längre tid på sig för att avlägsna den utspillda mängden. Vi kan inte acceptera reklamationer på mattor av sisal, viskos och sjögräs som är att hänföra till kontakt med vatten.

5.2.5 Felaktig skötsel och fläckborttagning

Vi kan inte acceptera reklamationer vilka är att hänföra till felaktig skötsel. Aktuella skötselanvisningar finns publicerade på vår webbplats www.ntkab.se. Vi kan heller inte acceptera reklamationer som härrör från fläckar som inte går bort eller om resultatet av fläckborttagning ger bestående färgförändringar.

5.2.6 Färgskillnader i levererade mattor

Sjögräs, sisal, viskos och ull är alla naturfiber. Strukturen i dessa golvmaterial kan därför vara något oregelbunden. Även infärgade fibrer kan variera något i nyans. Detta innebär att mattor som levererats vid olika tidpunkter kan uppvisa olika färgnyanser, vilket alltså måste beaktas vid ordertillfället eftersom det inte utgör grund för reklamation.

5.2.7 Skillnad i temperatur och luftfuktighet

Kännetecknande för naturfiber är även känslighet vid skillnader i temperatur och förändring i luftfuktighet.

Sjögräs expanderar vid hög luftfuktighet och krymper vid torrt inomhusklimat och sisal som är en kaktusfiber, reagerar motsatt. När det gäller ull sker ingen märkbar förändring på grund av fukt eller vatten. Reklamationer som är att hänföra till ovan nämnda förändringar är ingen godtagbar grund för reklamation.

5.2.8 Färgförändringar

Infärgade mattor av naturfiber är aldrig helt färgfasta utan påverkas av solens UV strålar. Man måste därför vara medveten om att en matta som utsätts för solljus kommer att färg förändras över tid. Rent generellt sett kan nämnas att mörkare mattor är känsligare för solstrålning jämfört med de som är ljusare och mer naturfärgade. Vi har ingen möjlighet att acceptera reklamationer med dessa argument som grund.

5.2.9 Bowing

Det är allmänt accepterat att naturfiberbeläggningar kan uppvisa s.k. ”bowing” dvs. att vissa ränder går i en båge. Detta kan betyda att kantningen ibland inte följer mönstret på mattan alternativt att mattan inte blir helt rektangulär. Vi förbehåller oss rätten att vid varje enskilt tillfälle bedöma vilket alternativ som vi anser ger det bästa helhetsintrycket.

5.2.10 Överskottsmaterial i levererade mattor

Det är vanligt att mattor av ull och viskos ”luddar” under kortare eller längre tid av sin livslängd. Detta är ingen grund för reklamation utan är fullt normalt och i de allra flesta fall upphör detta efter en viss tid. Även vissa av våra sisalprodukter släpper fibrer i princip under hela sin livslängd. Detta gäller framförallt produkter som är lite kraftigare och lite löst vävda, vilket är normalt.

5.2.11 Felaktig reklamationsinformation

För att medge en så snabb och enkel reklamationshantering som möjligt försöker vi avgöra reklamationsärenden baserat på foton och annan information som vi erhåller från våra återförsäljare. I de fall då det i efterhand visar sig att den lämnade informationen var felaktig förbehåller vi oss rätten att debitera aktuell återförsäljare för ny matta ifall sådan redan orderbekräftats, är under produktion, har producerats eller har skickats.

5.2.12 Extremt slitage

Lämnad garanti kan komma att exkludera ytor med extrem belastning. Exempel på sådana ytor är vändpunkter i gångstråk, ytor med stora ljusinsläpp i form av direkt solljus, trappor, kassaköer men även högt trafikerade sittplatser där grova skor används. Vid slitageskador på nyss nämnda ytor, görs en bedömning från fall till fall vad som kan anses vara skälig förväntad livslängd.

6. Returer

Returer godkänns endast efter överenskommelse med oss.

Ej kurant material kan inte returneras. Inte heller anskaffningsvaror kan returneras.

Vid retur av redan fakturerade lagerartiklar tillämpar vi ett returavdrag på 20 % av varuvärdet. För att vi skall hantera returen krävs att kopia av aktuell debetfaktura bifogas. Beroende på returens art kan vi komma att debitera extra avgifter.

7. Selektivitet/uppsägning

Vi är selektiva när det gäller antalet återförsäljare som vi väljer att samarbeta med och vid nya förfrågningar tar vi hänsyn till ett flertal faktorer. T ex gör vi en bedömning av det sortiment som en eventuellt ny återförsäljare har för att bedöma hur det passar tillsammans med våra produkter. Vi beaktar även, storlek på företaget, hur nära en redan etablerad återförsäljare är belägen, samt andra faktorer som vi anser viktiga, allt för att undvika eventuella intressekonflikter med redan etablerade återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att med tre (3) månaders uppsägningstid, avsluta samarbete med återförsäljare som genomför ändringar i sitt sortiment vilka vi anser förändrar förutsättningarna för ett fortsatt samarbete, flyttar sin verksamhet till lokaler som vi inte anser vara ändamålsenliga eller som vi anser ligga för nära en redan etablerad återförsäljares, eller om återförsäljare agerar på ett sätt, gentemot oss, kunder eller konkurrenter, som vi bedömer som oförenligt med god sed, god service eller ett gott kundbemötande.

8. Avslutning

Våra allmänna leverans- och försäljningsvillkor gäller tillsvidare och kan komma att justeras med omedelbar verkan. För den händelse att vår tryckta version skulle skilja sig från den version som finns på vår webbplats, är det alltid den sistnämnda som gäller.

 

 

 

 

2019-03-01

  • Antal artiklar: {{ cart.count }}st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan